20 Nisan 2018 Cuma
eski㧐hir 鲳renci apartlar yurtlar bar齨ma yurt apart

H躍EY軳 ERBAY HOCA扗AN 軱KOKUL 中RENC軱ER軳E UD TANITIMI

辝hrimiz Halk E餴tim Merkezi  Türk Sanat Müzi餴 Hoca ve 辝fi  Bestekâr  Hüseyin ERBAY, geçti餴miz günlerde Hava 輐mal Bak齧 Merkezi 輑kokulu ö餽encileri ile bulurak, onlarla Sanat Müzi餴 hakk齨da sohbet etti, onlara Ud saz齨齨 tarihçesini, yap齧齨, önemini ve özelliklerini anlatt. Okulda 60’ar ki㱮lik 2 gruba hitap eden Erbay’齨 söyle㱮si okulda büyük ilgi gördü ve memnuniyetle karland. Bu konuda bas齨a bilgi veren Erbay:
  
“Efendim Hava 輐mal Bak齧 Merkezi 輑kokul Müdürü Say齨 Nurettin Ate, ‘ENSTRÜMANLARIN SES, M軳軰 YÜREKLERDE’ adl proje kapsam齨da geçti餴miz hafta okulunda bir etkinlik düzenledi. Say齨 Ate, Halk E餴tim Merkezi  Müdürümüz  M. As齧 ELB軳SOY’ u arayarak, bendenizin bu etkinlikler çerçevesinde ilkokul ö餽encilerine Ud saz齨 tan齮mam ve mini konser vermem talebinde bulunmu. Müdürümüz M. As齧 ELB軳SOY hocam齴齨 görev vermesi ile bu etkinli餰 büyük bir memnuniyet ve sevinçle kat齦d齧.
  
2 grup halindeki 120’ye yak齨 ilkokul çocu饀muza Ud’un tarihçesi, yap齧, Ud’un özelli餴 hakk齨da, onlar齨 anlayabilece餴 seviyede bilgiler verdim. Konua aralar齨da Udi ö餽encim  M. Zeki EMEK’ in ei餴nde Çocuk Koromuz 辝fi  Mine TÜRKO蠰U’ nun yönetiminde  ÇOCUK KOROMUZ elemanlar齨dan Ecrin ÖZD軱 ve Asude Naz 轆H軳 onlara çocuk rk齦ar söylediler. Ud’u gezdirerek herkesi yak齨dan görüp Uda dokunmalar齨 sa餷ad齥. Bu öylesine hoar齨a gitti ki anlatamam. Çok sevindiler, mutlu oldular. Hemen hemen hepsi   Ud  saz齨 hayatlar齨da ilk kez görüp, dokunduklar齨 söylediler.  Bu arada zaman zaman onlardan sorular ald齥.  輓an齦maz rt齝, birbirinden güzel sorular sordular.
  
Program齨 finalinde Mine TÜRKO蠰U ve Büyükler koromuzdan Engin TÜRKO蠰U çocuklar齧齴a ve salonda bulunan görevli ö餽etmenlerimize,  sevilen rk齦ardan bir buket sundular. Çocuklar齨 mutlulu饀,  ilgileri gözlerinden okunuyordu.  Program bitiminde de餰rli müdürümüz Nurettin ATE  Bey bendenize ve görevli ekip ö餽encilerime te㧐kkür ederek, birer TE轊KKÜR belgesi takdim etti. Bu tür etkinliklere inllah zaman zaman devam edece餴m. Biz yüce musikimizi çocuklar齧齴a ve gençlerimize, ancak okullarda gerçekle⺶irilecek bu tür etkinliklerle sevdirebiliriz.
Bu bak齧dan Say齨 ATE’in bu giri㱮mini ayakta alkl齳or, di餰r okullara güzel bir örnek te⺧il etmesini umuyorum.”G鰊deren: eskisehirgundem

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eski㧐hir g黺enlik kameras
Eski㧐hir K黮t黵-Sanat Haberleri

Eski㧐hir K黮t黵-Sanat Haberleri