22 Nisan 2018 Pazar
eski㧐hir 鲳renci apartlar yurtlar bar齨ma yurt apart

EMZ軰, BEBE休 ANNE G中S躈DEN SO蠻TAB軱軷

Emzik, birçok anne için bebekleri huzursuzland齨da ya da uykuya dalmada zorland齨da hayat kurtaran bir can simidi. Ancak yanl kullan齦an emzi餴n zararlar saymakla bitmiyor. Bebekler için zamanla tatl bir alkanl齥 haline gelen emzik, a瘕z ve di yap齭齨 bozmas齨齨 yan s齬a bebe餴 anne gö餾ünden de so饀tabiliyor. Uzmanlar, emzi餴n sadece emme ihtiyac olan bebeklerde kullan齦mas gerekti餴ni vurguluyor.

Bebekler dünyaya geldikleri andan itibaren, beslenme reflekslerinin bir gere餴 olarak emzikle erken safhada tan齳or. Emzik bir süre sonra anne sütüyle beslenen bebeklerin ba齝a alkanl olmaya ba齳or. Fakat belli bir amadan sonra bu alkanl齨 önüne geçilmezse, anneleri zorlu bir mesai bekliyor. Di餰r yandan bebeklerin di ç齥arma döneminde ne tür emziklerin tercih edilmesi gerekti餴 ya da emzik b齬akma döneminde hangi yöntemlerin izlenmesi gerekti餴 gibi sorular齨 cevaplar bu alkanl齨 do餽u zamanlamayla terk edilmesi ad齨a son derece önemli. Medical Park Gaziosmanpa Hastanesi Çocuk Sa餷 ve Hastal齥lar Uzman Dr. Handan K齦齨ç, emzik kullan齧齳la ilgili anneleri ayd齨latacak bilgileri ⺷ 㧐kilde s齬al齳or:

PARMAK EMEN ÇOCUKLAR EMZ菪E YÖNLEND軷軱MEL
Her bebek hayata tutunmas齨 kolayla⺶齬acak bir tak齧 ilkel reflekslerle do餫r. Bu reflekslerden biri de emme refleksidir. Emme refleksi bebe餴n beslenmesi için çok önemlidir. Erken do餫n bebeklerde daha zay齠, baz bebeklerde tatmin edilmesi zor olacak kadar güçlü olabilir. Emzik, emme refleksinin anne gö餾ü d齨dan tatmin edilmesi amac齳la icat edilmi ve birçok çe㱮di olan bir araçt齬. Beslenme d齨da, bebe餴n tatmin edilemeyen emme güdüsünü karlamak için kullan齦齬. Memeyle beslenme sonras huzurlu olan, ihtiyac giderildi餴 anda uyuyan bebeklerde emzi餰 baurmaya gerek yoktur. Ama baz bebekler beslenseler bile sakinleek için emmeye devam etme ihtiyac hisseder ve anne gö餾ünden ayr齦mak istemez. Bu durum anneyi emzirme eyleminden so饀tacak kadar yo饀n bile olabilir. Hatta göüste do餽u emzirme teknikleri uygulansa bile hasar olu⺶urabilir. Emzik, bu grup bebekler için rahatlat齝 bir görev üstlenir. Ayr齝a emme güdüsü güçlü olan bebeklerde emzik kullan齦mad齨da ba䅟arma瘕 emme davran görülebilir. Bu durum da zamanla çene yap齭齨 bozar. Emme refleksi güçlü olan bebeklerde annenin emzirmeden so饀mamas ve ba䅟arma瘕n emmek için kullan齧齨齨 önlenmesinde emzik iyi bir alternatif olabilir.

軱K AY EMZ軰 KULLANMAYIN
Emzik, anne ile olan ba瘕n do餽u kurulmas için ilk ay mümkünse verilmemelidir. Çünkü emzikler anne memesi ile farkl özelliklere sahip oldu饀ndan bebe餴n emmeyi reddetmesine neden olabilir. Ayr齝a emme yorucu bir eylemdir yeni do餸u bebe餴n çok uzun süre emzik almas annenin emme süresini azaltabilir. 載eal emzik, anne gö餾üne benzeyen damla formunda ve damakl齥l denen ucu daha geni⺶ir. Yutulmas齨 engellemek için ucu yukar k齰r齥 veya 㱮⺧in yuvarlak 㧐kilde olabilir. Anne gö餾üne benzeyen damla formu ilk aylarda emmeyi güçlendirmesi ve farkl bir his vermemesi için tercih edilir. Daha büyük bebeklerde ise damakl齥l form önerilir. Kiraz 㧐klinde ucu 㱮㱮k olan emzikler damak yap齭齨 olumsuz etkiledi餴 için kullan齦mamal齞齬.

D蒉 ÇIKARMA DÖNEM軳DE KAUÇUK EMZ軰 TERC軭 ED軳
Silikon emzikler 㧐ffaf ve pürüzsüz yüzeylidir. Temizlenmesi daha kolayd齬 ve yüksek s齝akl齥lara dayand için daha kolay sterilize edilir. Kauçuk emzikler ise dayan齥s齴d齬 ve renkleri de餴eye baad齨da (yaklak 4 hafta) de餴⺶irilmelidir. Kauçuk emzikler daha dayan齥l olduklar齨dan di ç齥arma dönemlerinde tercih edilebilir. Tüm bunlara ra餸en bebe餴n emzi餴 tercih hakk oldu饀 unutulmamal齞齬. Emzi餴n bisphenol A içermedi餴nden emin olunmal齞齬. Emzikler bebe餴n büyüyen damak yap齭齨a uygun olarak 2-3 ayda bir de餴⺶irilmelidir. Emzikte y齪ranma, yap齭齨da bozulma söz konusuysa bu süre beklenmemelidir.

SAK軳LE轙軷MEK Ç軳 EMZ軰 VERMEK YER軳E SIRTINI SIVAZLAYIN
Emzik, bebekte alkanl齥 yapan bir araçt齬. Alkanl teik edecek davranlardan uzak durulmas gerekir. Bir gün b齬ak齦mas gerekti餴 göz önünde tutularak kullan齦mal齞齬. Her stres an齨da emzi餰 baurmak yerine önce kuca餫 alma, hafifçe s齬t齨 s齰azlama sakinle⺶irici tonda sözler veya rk söyleme denenmeli sonuç al齨amazsa emzi餰 baurulmal齞齬. Emzik tek bana uykuya dalma ritüeli olarak b齬ak齦mamal bebe餴n uyumaya çal齬ken ek bir rahatlat齝 nesneye, bu bir battaniye veya yumuk bir oyuncak olabilir, ba餷anmas齨齨 sa餷anmas emzi餴 b齬ak齬ken uyku bozukluklar oluas齨 azaltabilir ve bebe餴n daha az stres yamas齨 sa餷ayabilir.

EMZ菪 轊KERE, BALA BATIRMAYIN
Emzik bebe餰 verilirken asla 㧐ker, bal, reçel veya mamaya bula⺶齬齦arak verilmemelidir. Bunlar hem a瘕z-di sa餷齨 olumsuz etkiler hem de bebe餴n emzi餴 beslenme arac olarak görmesine neden olarak bar齦 emzirme eyleminin önünde engel olu⺶urur. Emzik kullan齧齨齨 enfeksiyon olu⺷muna neden oldu饀na dair kesin veriler yok. Ancak hassas bebeklerde emzik kullan齧齨齨 6 aydan sonra orta kulak enfeksiyonlar齨 art齬d齨a iret eden yay齨lar var. Bu nedenle tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlar齨da bebe餴n yatarak beslenmedi餴nden emin olunduktan sonra ek bir risk olmad biliniyorsa, emzi餴n b齬ak齦mas denenmeli.

EMZ菪 BIRAKTIRMAK Ç軳 SAK軳 B軷 DÖNEM SEÇ軳
Emzik, bebe餴n hareket kabiliyetinin artt ve kendisini oyalayabilecek 㧐ylere ulabilme kapasitesini kazand 1 ya civar齨da b齬akt齬齦mal齞齬. Bu iem ani ve zorlu bir 㧐kilde yap齦mamal, bebekte stres yaratmamal齞齬. Stres rahatlama eylemi olan emme eylemine ihtiyac dolay齭齳la emzi餰 ihtiyac artt齬齬. B齬akt齬ma için bebe餴n büyük de餴㱮klikler yamad (karde do饀mu, kre㧐 baama, ev de餴㱮kli餴, vs.) nispeten sakin ve sa餷齥l oldu饀 bir dönem tercih edilmelidir. Öncelikle emzi餴n göz önünde bulunmamas sa餷an齬. Emzik say齭齨齨 hep tekte tutulmas bu nedenle önerilir. Bebekte ilk kullan齧dan itibaren kolay ulalan olmazsa olmaz elzem ihtiyaç imaj yarat齦mamal齞齬. Gün içinde eri㱮m azalt齦齬 bu arada bebek meul tutularak akl齨a gelmesinin önüne geçilir. Alternatif uyku ritüelinin olmas bu dönemde çok yard齧c olur.

 G鰊deren: eskisehirgundem

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eski㧐hir g黺enlik kameras
Eski㧐hir Sa餷齥 Haberleri

Eski㧐hir Sa餷齥 Haberleri