23 Nisan 2018 Pazartesi
eski㧐hir 鲳renci apartlar yurtlar bar齨ma yurt apart

中RETMENLER 軳G軱TERE扽E G軩軾OR

ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEK VE TEKN軰 ANADOLU L軸ES Ö蠷ETMENLER 軳G軱TERE’YE G軩軾OR

ERASMUS+Bireylerin Ö餽enme Hareketlili餴 (KA1) alt齨da yer alan  Mesleki E餴tim Ö餽enci ve Personel Hareketlili餴 projeleri ile ilgili Odunpazar Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, ‘’Ebelik Hizmetlerinin Sunumunda Avrupa Standartlar齨a Ulaa’’ adl projemiz kabul edilmi⺶ir. Proje çalmas kapsam齨da meslek dersi ö餽etmenleri 輓giltere ve 輘veç’te gözlem yapacak,daha sonra ö餽enciler 輘veç ve Almanya’da iki㧐r hafta süreyle beceri e餴timi yapacaklard齬.

輑k hareketlilik 12/03/2017-18/03/2017 tarihleri aras齨da gerçekle㧐cek olup be meslek dersi ö餽etmeni 輓giltere’nin Bournemouth 㧐hrinde gözlem yapacakt齬.


Proje Mesleki ve bireysel anlamda kat齦齧c齦ara iyi yönde katk sa餷amak amac齳la gelii bir ülkede ebelik hizmetlerini gözlemlemek, çalmalar齨 yerinde deneyimlemek, ev sahibi ülkelerdeki gebe muayenesi ve takip sistemleri ile aile planlamas yöntemlerinin sunumunu izlemek, normal do饀m eyleminin sezaryana tercih edilme bilincinin art齬齦mas齨 hedeflemektedir.Ayr齝a mesle餴 uygulamada evrensel bir bak aç齭 olu⺶urmak, AB ülkelerinde istihdam edilmelerini art齬mak,dilsel yeterliliklerini artt齬mak, kültürler aras diyalo饀 artt齬mak amaçlanmaktad齬.Ö餽encilerimize ‘’Yam Boyu E餴tim Stratejisi Felsefesi ‘’olu⺶urup fark齨dal齥 yaratarak kat齦齧c齦ar齨 kendilerine güven,de餰rlilik duygusunu geli⺶irip kendilerine inanmalar齨 ve hedeflerini yükseltmeleri sa餷anacakt齬.


Proje; Okul Müdürü Hüseyin BA Koordinatörlüünde Meslek Dersleri Ö餽etmeni Nezahat PERÇEM, Hülya KU轈U ve 輓gilizce ö餽etmeni Gülçin YILMAZ 轆H軳 taraf齨dan yürütülmekte olup 15 ö餽etmen ve 23 ö餽enciyi kapsamaktad齬.G鰊deren: eskisehirgundem

YORUM YAZ
Bu habere yorumlar
eski㧐hir g黺enlik kameras
Eski㧐hir E餴tim Haberleri

Eski㧐hir E餴tim Haberleri